Học viện amiCoach tổ chức amiRead (Vol.4)- Bitcoin, Blockchain và sách “The internet of money”

Học viện amiCoach, công ty duy nhất tại Việt Nam được công nhận bởi Học viện CFA và Hiệp hội GARP về tiêu chuẩn dạy học CFA® và dạy học FRM® trân trọng tổ chức amiRead Vol.4 với tựa đề Bitcoin, Blockchain và sách “The internet of money” THỜI GIAN: 18h30-20h30 THỨ NĂM 11/1/2018 NỘI DUNG: 1. BitCoin+ concept:…