Cô Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh, hoàn thành 2 cấp độ kỳ thi CFA và 2 cấp độ kỳ thi FRM với kết quả các môn đều thuộc 1st quantile. Hiện cô đang công tác tại phòng Quản lý Rủi ro thị trường ngân hàng Vietcombank, mảng công việc chính của cô là về đo lường, quản lý rủi ro thị trường danh mục ngoại hối, danh mục sản phẩm phái sinh và tham gia các dự án về Basel II. Với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm thực tế, cô sẽ giúp học viên tiếp cận bài giảng một cách trực quan, sinh động và giàu tính thực tiễn.