Cô Nguyễn Thị Hải Anh, FRM, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Thị Hải Anh, FRM, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Stirling – Anh Quốc. Hiện là chuyên viên chính phát triển sản phẩm cấu trúc, trung tâm Định chế Tài chính, ngân hàng TMCP Maritime Bank. Trước đó, cô đã từng có hơn 2 năm kinh nghiệm tại phòng Phân tích Công cụ và Mô hình Rủi ro, Trung tâm Basel II, với công việc chính là xây dựng mô hình rủi ro thị trường, xây dựng mô hình và phát triển hệ thống tính toán theo chuẩn Basel II cho rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng đối tác.