Thầy Nguyễn Việt Hà, Thạc sỹ, passed 3 cấp độ kỳ thi CFA®

Hiện đang làm tại Phòng Đầu tư tài chính, Ban Đầu tư kinh doanh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC. Công việc hiện tại của thầy gồm: quản trị doanh nghiệp trong danh mục (thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp, thẩm định các dự án đầu tư của doanh nghiệp, tham gia vào kiểm tra, rà soát hoạt động của doanh nghiệp và phối hợp với HĐQT, Ban điều hành doanh nghiệp để thực hiện các nội dung quản trị), nghiên cứu, thẩm định các khoản đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu). Thầy tốt nghiệp Đại học năm 2009 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại trường University of Central Lancashire, UK. Thạc sỹ năm 2016, ngành Quản lý tài sản tại trường Singapore Management University.